If you have trouble reading the email. Please click here   |   English Version  
BBAB 2017
70% ของพื้นที่ถูกจองแล้ว!
Floor Plan - Click to enlarge
Facebook
Linkedin
Twitter
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BBAB 2017  ‘คลิกที่นี่
ทำไมต้อง Beyond Beauty-ASEAN Bangkok 2017?
  • พบผู้ประกอบการเพื่อร่วมทำธุรกิจและพบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ภายในเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น
  • เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในตลาดทั้งไทยและตลาดภูมิภาคอาเซียน
  • เป็นงานที่จัดขึ้นในศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
  • โอกาสในการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณและพบปะกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อขยายโอกาสการเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่มีจำนวนประชากรรวมมากถึง 600 ล้านคน
  • สามารถเพิ่มยอดและขายสินค้าทันทีภายในงานแสดง
  • โอกาสในการพบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดสู่การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
EARLY BIRD RATE
เลือกพื้นที่ก่อนใครขณะที่คุณยังมีโอกาส!
ส่วนลด EARLY BIRD DISCOUNT หมดเขตภายในวันที่
31 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น
BBAB 2017
 

If you do not wish to receive this newsletter any more please click “unsubscribe”

If you find a message from info@beyondbeautyasean.net wrongly classified as junk, you can unmark the message.
Just select the message, and click the Mark as not Junk button that appears under the Junk Email menu.
Unmarking a message will automatically move it to your inbox.